مدارک تمدید کارت بازرگانی

مدارک تمدید کارت بازرگانی

مدارک تمدید کارت بازرگانی مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت بازرگانی اشخاص حقيقی   ۱- فرم دال  تكميلي از وب سايت به همراه مهر و امضاء متقاضي. ۲- ارائه اصل كارت بازرگاني درزمان حضور در اتاق . ۳- اصل كارت ملي و در صورت داشتن هر گونه تغييرات در مشخصات سجلي اسكن و بارگذاري […]