ثبت موسسه

ثبت موسسه موسسه های غیر تجاری برای اهداف مشخص و در شرایط خاصی به ثبت می رسند. همان طور که از نام موسسه تجاری می توان برداشت کرد، امور تجاری در این موسسه ها امکان پذیر نخواهد بود. منظور این است که در موضوع فعالیت موسسه مانند ثبت موسسه زیبایی ، نمی توانید فعالیت هایی مانند واردات، […]