مدارک تمدید کارت بازرگانی

مدارک تمدید کارت بازرگانی

مدارک تمدید کارت بازرگانی

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت بازرگانی اشخاص حقيقی

 

۱- فرم دال  تكميلي از وب سايت به همراه مهر و امضاء متقاضي.

۲- ارائه اصل كارت بازرگاني درزمان حضور در اتاق .

۳- اصل كارت ملي و در صورت داشتن هر گونه تغييرات در مشخصات سجلي اسكن و بارگذاري تصوير شناسنامه از تمامي صفحات الزامي ميباشد.

۴- دو قطعه عكس جديد، تمام رخ ، ساده ، رنگي و با پشت زمينه سفيد

۵- اصل گواهي موضوع ماده ۱۸۶ق.م.م مربوط به آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري به آدرس مندرج دركارت بازرگاني.

۷- اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده سالهاي ۹۲، ۹۱،۹۰وكليه برگهاي قطعي و تشخيص ماليات مربوط به سالهايي كه كارت بازرگاني تمديد اما به اتاق ارائه نگرديده است .

۸- اصل مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي براي واحدهاي توليدي و صادركنندگان پوست و روده

۹- در صورت استيجاري بودن دفتر كار، ارائه اصل اجاره نامه تمديد شده.

۱۰- در صورت تغيير محل علاوه بر ارائه يك برگ اظهار نامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركت ها، ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل الزامي است.

الف-اصل سند مالكيت شش دانگ به نام متقاضي، به آدرس دفتر كار آدرس اظهار نامه.

ب- اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضي، براي محل كار و به آدرس دفتر كار آدرس اظهار نامه

ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاك داراي كد رهگيري به نام متقاضي، براي محل كار و به آدرس دفتر كار آدرس اظهارنامه .

۱۱- اصل مدرك توليدي معتبر از يكي از وزارتخانه هاي توليدي براي واحدهاي توليدي (صنوف توليدي داراي پروانه كسب مشمول اين بند نميگردند)

۱۲- درصورتيكه از تاريخ انقضاي كارت بيش از دوسال گذشته باشد علاوه بر مدارك فوق ارائه مدارك ذيل نيز الزامي است :

الف – اصل گواهي عدم سوء پيشينه.

ب- اصل گواهي بانك مبني بر تاييد حساب جاري وحسن اعتبار بانكي به نام متقاضي فقط روي فرم الف قابل قبول است ( با مهر امضاي رئيس شعبه. ) ضمنا حسابهاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيكه روي فرم الف تاييد شده باشد قابل قبول است.

ج- اصل مدرك تحصيلي معتبر  حداقل ديپلم متوسطه  مدارك خارج از كشور پس از ارزشيابي توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذيرش مي باشد .

 

موارد مهم تمدید کارت بازرگانی حقیقی

 

 

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتي، كشاورزي، معدني، خدمات فني مهندسي وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT ازمراجع ذيربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف مي باشند و ملزم به ارائه اصل مدرك توليد هستند .

نکته : كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.

نکته : در مراحل برابراصل نمودن مدارك و دريافت كارت بازرگاني حضور متقاضي يا نماينده قانوني او الزامي است.

نکته : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد.

نکته : كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل ميگردد.

متقاضيان محترم درانتخاب رشته فعاليتهاي خاص درزمان تكميل اطلاعات ثبت نامي از طريق سايت اين اتاق دقت فرمايند كه رشته هاي انتخاب شده در راستاي نيازهاي وارداتي آنان باشد زيرا تنها واردات در چهارچوب رشته هاي انتخابي امكان پذير خواهد بود وبراي صادرات كالا محدوديتي وجود ندارد .

 

مدارک جهت تمدید کارت بازرگانی حقوقی

 

۱- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی (درصورت تغییر مدیرعامل این فرم نیاز به گواهی امضاء دردفترخانه اسناد رسمی دارد)

۲- ارائه اصل کارت بازرگانی درزمان حضور در اتاق .

۳- اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد.)

۴- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۱ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس مندرج درکارت بازرگانی.

۵- اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال ۰۲، ۰۹،۰۱وکلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق ارائه نگردیده است .

۶- اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزی شرکت و یا آدرس کارخانه .

۷- دو قطعه عکس (جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

۸- در صورت استیجاری بودن دفتر کار، ارائه اصل اجاره نامه تمدید شده.

۹- روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت تاکنون .

تذکر :۱در شرکتهای سهامی چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامی است.

تذکر :۲درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکت ها الزامی است .

 

۱۰- در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک :

الف- اصل کارت ملی مدیرعامل.

ب- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید.

ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .

 

تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۹سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

۱۱- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)

 

تبصره تمدید کارت بازرگانی حقوقی

 

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ) ICTازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند .

۱۲- داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام.

۱۳- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج- اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

۱۴- اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند ۸ ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.

۱۵- ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند).

۱۶- درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه برسایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است :

مدارک تمدید کارت بازرگانی

 

راهنمای تمدید کارت بازرگانی حقوقی

 

الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب- اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج-اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

د- اصل کارت ملی مدیرعامل.

ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن ۱ماه بیشتر نگذشته باشد.

و- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم.)

ز- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ( الف) تایید شده باشد قابل قبول است )

 

نکته : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

نکته : در مراحل برابراصل مدارک و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی ایشان الزامی است.

نکته : برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

نکته : کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

 

ارائه دهنده کلیه خدمات ثبتی و رتبه بندی شرکتها با بیش از یک دهه سابقه، کارشناسان با سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت در امور اداری، ثبتی و حقوقی متخصصان حقوقی با اطلاعات کامل و تخصصی و همچنین کادر حرفه ای با تجربه .

هزینه کارت بازرگانی

 

جهت اطلاع از هزینه صدور کارت بازرگانی از طریق پل های ارتباطی زیر با کارشناسان ما در ثبت فکور تماس حاصل فرمایید :

 

مطالب اخیر

با ما در ارتباط باشید