تاسیس تعاونی

شرکت تعاونی از اشخاص حقیقی وبرای رفع نیازمندی های مشترک وبهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان تشکیل می شود تعداد اعضا شرکت تعاونی نباید از 7 نفر کتر باشد فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شرکت شوند. تعاونی فقط در امور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت کنند. 

مطالب اخیر

با ما در ارتباط باشید